برخورد پرسنل پذیرش با شما چگونه بود ؟

برخورد سایر پرسنل با شما چطور بود ؟

زمان انتظار شما چگونه بود ؟
اگر قرار باشد از یک تا ده امتیاز بدهید ، بطور کلی رضایت شما از حضور در کلینیک دکتر واعظ معادل چه عددی است ؟

لطفا هر انتقاد یا پیشنهادی دارید بنویسید.
( هر چه انتقاد یا پیشنهاد شما جزیی تر باشد و دقیقا به نکات اشاره کند بهتر است )

در صورت تمایل نام و موبایل خود را ثبت نمایید تا نتیجه انتقاد و پیشنهاد به شما اطلاع داده شود.

نام : نام و فامیل :
موبایل : موبایل :